[1]
نصراله الحسینیم., خاوری خراسانیس., و رحمانیآ., “بررسی اثر تراکم بوته و روش کاشت بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام ذرت شیرین (Zea mays L. var. Saccharata) در شرایط شور”, GSC, ج 9, ش 3, صص 454-462, آوریل 2012.