[1]
جهانی کندریم., کوچکیع., نصیری محلاتیم., و رضوانی مقدمپ., “بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد”, GSC, ج 10, ش 3, صص 468-475, دسامبر 2012.