[1]
مجدمم. و مدحجع., “سطوح نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت دانه ای در شرایط بهینه و تنش خشکی”, GSC, ج 10, ش 3, صص 546-554, دسامبر 2012.