[1]
فرهادیح., عزیزیم., و نعمتیس. ح., “بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان پرولین هشت توده بومی شنبلیله (.Trigonella foenum - graecum L)”, GSC, ج 13, ش 2, صص 411-419, دسامبر 2014.