[1]
اکبریش., کافیم., و رضوان بیدختیش., “اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.)”, GSC, ج 14, ش 4, صص 665-674, ژانویه 2016.