[1]
ورناصری قند علیو., رضوانی مقدمپ., و خرم دلس., “بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف‌قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی”, GSC, ج 14, ش 3, صص 526-538, نوامبر 2015.