[1]
امین‌پناهه., شریفیپ., و عباديع. ا., “ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از لاین‌‌های موتانت برنج با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش”, GSC, ج 16, ش 1, صص 191-202, سپتامبر 2017.