[1]
پارساپ., كوچكیك., نصیری محلاتین. م., و قائمیق., “تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در”, GSC, ج 5, ش 2, صص 229-238, می 2009.