گلباشیم., ابراهیمیم., خاوری خراسانیس., و صبورم. “بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea Maize L.)”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 9, ش 1, فوریه 2012, صص 103-1, doi:10.22067/gsc.v9i1.10502.