صداقت‌خواهیح., پارسام., نظامیا., پُرساح., و باقریع. “بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 9, ش 3, آوریل 2012, صص 322-30, doi:10.22067/gsc.v9i3.11961.