نصراله الحسینیم., خاوری خراسانیس., و رحمانیآ. “بررسی اثر تراکم بوته و روش کاشت بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام ذرت شیرین (Zea Mays L. Var. Saccharata) در شرایط شور”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 9, ش 3, آوریل 2012, صص 454-62, doi:10.22067/gsc.v9i3.11981.