جهانی کندریم., کوچکیع., نصیری محلاتیم., و رضوانی مقدمپ. “بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 10, ش 3, دسامبر 2012, صص 468-75, doi:10.22067/gsc.v10i3.17664.