مجدمم., و مدحجع. “سطوح نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت دانه ای در شرایط بهینه و تنش خشکی”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 10, ش 3, دسامبر 2012, صص 546-54, doi:10.22067/gsc.v10i3.17805.