فرهادیح., عزیزیم., و نعمتیس. ح. “بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان پرولین هشت توده بومی شنبلیله (.Trigonella Foenum - Graecum L)”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 13, ش 2, دسامبر 2014, صص 411-9, doi:10.22067/gsc.v13i2.36600.