اکبریش., کافیم., و رضوان بیدختیش. “اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium Sativum L.)”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 14, ش 4, ژانویه 2016, صص 665-74, doi:10.22067/gsc.v14i4.41406.