ورناصری قند علیو., رضوانی مقدمپ., و خرم دلس. “بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف‌قناری (Phalaris Canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 14, ش 3, نوامبر 2015, صص 526-38, doi:10.22067/gsc.v14i3.47508.