امین‌پناهه., شریفیپ., و عباديع. ا. “ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از لاین‌‌های موتانت برنج با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 16, ش 1, سپتامبر 2017, صص 191-02, doi:10.22067/gsc.v16i1.61793.