زندز., باغستانیب., پوربیگیپ., صوفی زادهص. ز., بنا کاشانیب. ک., دستاراند., خیامیخ., و لبافی حسین آبادیل. ح. آ. “بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 8, ش 4, مارس 2011, صص 594-05, doi:10.22067/gsc.v8i4.7952.