پارساپ., كوچكیك., نصیری محلاتین. م., و قائمیق. “تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 5, ش 2, می 2009, صص 229-38, doi:10.22067/gsc.v5i2.919.