صداقت‌خواهیحسین, پارسامهدی, نظامیاحمد, پُرساحسن, و باقریعبدالرضا. “بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت”. پژوهشهای زراعی ایران 9, no. 3 (آوریل 24, 2012): 322-330. دسترسی اکتبر 29, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/11961.