نصراله الحسینیمجید, خاوری خراسانیسعید, و رحمانیآتنا. “بررسی اثر تراکم بوته و روش کاشت بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام ذرت شیرین (Zea Mays L. Var. Saccharata) در شرایط شور”. پژوهشهای زراعی ایران 9, no. 3 (آوریل 24, 2012): 454-462. دسترسی نوامبر 26, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/11981.