ایزدی دربندیابراهیم, محمدیانمهدی, یانقعبدالجلیل, و زرقانیهادی. “اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum Indicum)”. پژوهشهای زراعی ایران 10, no. 2 (اکتبر 21, 2012): 335-345. دسترسی اکتبر 29, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/16217.