مجدممانی, و مدحجعادل. “سطوح نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت دانه ای در شرایط بهینه و تنش خشکی”. پژوهشهای زراعی ایران 10, no. 3 (دسامبر 16, 2012): 546-554. دسترسی اکتبر 27, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/17805.