فرهادیحسن, عزیزیمجید, و نعمتیسید حسین. “بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان پرولین هشت توده بومی شنبلیله (.Trigonella Foenum - Graecum L)”. پژوهشهای زراعی ایران 13, no. 2 (دسامبر 3, 2014): 411-419. دسترسی اکتبر 29, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/36600.