اکبریشیوا, کافیمحمد, و رضوان بیدختیشهرام. “اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium Sativum L.)”. پژوهشهای زراعی ایران 14, no. 4 (ژانویه 9, 2016): 665-674. دسترسی نوامبر 26, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/41406.