ورناصری قند علیویدا, رضوانی مقدمپرویز, و خرم دلسرور. “بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف‌قناری (Phalaris Canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی”. پژوهشهای زراعی ایران 14, no. 3 (نوامبر 4, 2015): 526-538. دسترسی اکتبر 27, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/47508.