امین‌پناههاشم, شریفیپیمان, و عباديعلي اكبر. “ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از لاین‌‌های موتانت برنج با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش”. پژوهشهای زراعی ایران 16, no. 1 (سپتامبر 18, 2017): 191-202. دسترسی اکتبر 29, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/61793.