زندزند, باغستانیباغستانی, پوربیگیپوربیگی, صوفی زادهصوفی زاده, بنا کاشانیبنا کاشانی, دستاراندستاران, خیامیخیامی, و لبافی حسین آبادیلبافی حسین آبادی. “بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز”. پژوهشهای زراعی ایران 8, no. 4 (مارس 9, 2011): 594-605. دسترسی نوامبر 26, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/7952.