پارساپارسا, كوچكیكوچكی, نصیری محلاتینصیری محلاتی, و قائمیقائمی. “تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در”. پژوهشهای زراعی ایران 5, no. 2 (می 16, 2009): 229-238. دسترسی اکتبر 29, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/919.