1.
گلباشیم, ابراهیمیم, خاوری خراسانیس, صبورم. بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.). GSC [اینترنت]. 12 فوریه 2012 [ارجاع شده 27 اکتبر 2020];9(1):103-1. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/10502