1.
صداقت‌خواهیح, پارسام, نظامیا, پُرساح, باقریع. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت. GSC [اینترنت]. 24 آوریل 2012 [ارجاع شده 29 اکتبر 2020];9(3):322-30. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/11961