1.
نصراله الحسینیم, خاوری خراسانیس, رحمانیآ. بررسی اثر تراکم بوته و روش کاشت بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام ذرت شیرین (Zea mays L. var. Saccharata) در شرایط شور. GSC [اینترنت]. 24 آوریل 2012 [ارجاع شده 26 نوامبر 2020];9(3):454-62. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/11981