1.
ایزدی دربندیا, محمدیانم, یانقع, زرقانیه. اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum). GSC [اینترنت]. 21 اکتبر 2012 [ارجاع شده 27 اکتبر 2020];10(2):335-4. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/16217