1.
جهانی کندریم, کوچکیع, نصیری محلاتیم, رضوانی مقدمپ. بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد. GSC [اینترنت]. 11 دسامبر 2012 [ارجاع شده 27 اکتبر 2020];10(3):468-75. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/17664