1.
مجدمم, مدحجع. سطوح نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت دانه ای در شرایط بهینه و تنش خشکی. GSC [اینترنت]. 16 دسامبر 2012 [ارجاع شده 27 اکتبر 2020];10(3):546-54. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/17805