1.
فرهادیح, عزیزیم, نعمتیسح. بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان پرولین هشت توده بومی شنبلیله (.Trigonella foenum - graecum L). GSC [اینترنت]. 3 دسامبر 2014 [ارجاع شده 29 اکتبر 2020];13(2):411-9. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/36600