1.
اکبریش, کافیم, رضوان بیدختیش. اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.). GSC [اینترنت]. 9 ژانویه 2016 [ارجاع شده 26 نوامبر 2020];14(4):665-74. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/41406