1.
ورناصری قند علیو, رضوانی مقدمپ, خرم دلس. بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف‌قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی. GSC [اینترنت]. 4 نوامبر 2015 [ارجاع شده 27 اکتبر 2020];14(3):526-38. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/47508