1.
امین‌پناهه, شریفیپ, عباديعا. ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از لاین‌‌های موتانت برنج با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش. GSC [اینترنت]. 18 سپتامبر 2017 [ارجاع شده 27 اکتبر 2020];16(1):191-02. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/61793