1.
زندز, باغستانیب, پوربیگیپ, صوفی زادهصز, بنا کاشانیبک, دستاراند, خیامیخ, لبافی حسین آبادیلحآ. بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز. GSC [اینترنت]. 9 مارس 2011 [ارجاع شده 26 نوامبر 2020];8(4):594-05. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/7952