1.
پارساپ, كوچكیك, نصیری محلاتینم, قائمیق. تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در. GSC [اینترنت]. 16 می 2009 [ارجاع شده 29 اکتبر 2020];5(2):229-38. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/919