اطلاعات نشریه

مدیر مسئول: دکتر پرویز رضوانی مقدم
سردبیر: دکتر حمید رضا خزاعی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۱۴۷۲
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۳۹۷۸
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۴۶۱۹
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

تأثیر مدیریت کود بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط خرفه (Portulaca oleracea L.)

حامد جوادی; پرویز رضوانی مقدم; محمد حسن راشد محصل; محمد جواد ثقه الاسلامی

ارزیابی پایداری ژنتیکی برخی از صفات زراعی هیبریدهای سیب‌زمینی تحت شرایط آب و هوایی مختلف

شیوا محمدنیا; علی اصغری; داوود حسن پناه; رحمت الله کریمی زاده; علی اکبر شکوهیان