پاسخ ریحان (Ocimum bacilicum L.) به منابع مختلف تغذیه‌ای در رقابت با علف‌های هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

مطالعه جنبه‌های مختلف به‌زراعی گیاهان دارویی از جمله تغییرات کمی و کیفی این گیاهان در پاسخ به منابع تغذیه‌ای مختلف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا پژهش حاضر به‌منظور بررسی تغییرات کمی و کیفی گیاه ریحان به منابع مختلف تغذیه‌ای در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام در سال 1396 انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل عامل اصلی، رقابت گیاه زراعی و علف‌های هرز (در دو سطح وجین علف هرز و عدم وجین علف هرز) و عامل فرعی منابع کودی مختلف شامل: 1- شاهد (بدون کود)، 2- کود شیمیایی (اوره + سوپر فسفات تریپل + سولفات پتاسیم)، 3- اسید هیومیک، 4- کود حیوانی (از منبع گاوی) پوسیده، 5- کود شیمیایی + اسید هیومیک، 6- کود شیمیایی + کود حیوانی، 7- کود حیوانی + اسید هیومیک و 8- محلول‌پاشیNPK (20-20-20) + micro (Fe, Zn, Mn, B)  بود. نتایج نشان داد که صفات فیتوشیمیایی از جمله فنل، فلاونوئید کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در شرایط وجود علف‌های هرز افزایش معنی‌داری را در هر دو چین نسبت به تیمار شاهد (عاری از علف هرز) نشان داد. بیشترین میزان وزن تر کل در چین اول (11527 کیلوگرم در هکتار) و چین دوم (15077 کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمار کود شیمیایی + اسید هیومیک بود؛ همچنین تیمار کود حیوانی + اسید هیومیک بیشترین وزن خشک کل در چین اول (3/1822 کیلوگرم در هکتار) و چین دوم (01/2426 کیلوگرم در هکتار) را به خود اختصاص داد. لازم به ذکر است که حضور علف‌های هرز موجب کاهش وزن تر و خشک کل نسبت به شرایط کنترل علف‌های هرز گردید؛ به گونه‌ای که عملکرد تر و خشک کل در چین اول به‌ترتیب به میزان 31/50 و 29/42 درصد و در چین دوم به‌ترتیب به میزان 69/48 و 58/49 درصد کاهش یافت. تیمارهای تغذیه‎ای روی تراکم و زیست‌توده­ی علف­‌های هرز تأثیر داشت؛ به‌طوری­که در مرحله اول و دوم نمونه‌برداری، تیمار شیمیایی دارای بیشترین تراکم (به‌ترتیب 33/49 و 36 بوته در متر مربع) و زیست‌‌توده علف‌­های هرز (به‌ترتیب 25/188 و 25/155 گرم در متر مربع) بود. کاربرد تلفیقی کودهای آلی دارای تأثیر مثبت بر صفات مورد بررسی بود. در مجموع استفاده از کودهای آلی ضمن کاهش هزینه‌های تولید ناشی از مصرف کودهای شیمیایی، موجب کاهش وزن خشک علف‌های هرز و در پی آن کاهش خسارات ناشی از رقابت می‌شوند، به همین دلیل روش مناسبی برای تولید سالم و پایدار این‌گونه محصولات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Abbasi, H., AghaAlikhani, M., and Hamzei, J. 2015. Interaction between black plastic mulch, irrigation interval and bio-fertilizers on weeds biomass and yield of naked-seeds pumpkin. Agroecology 5 (1): 102-113. (in Persian).
 2. Ahmad, Y. M., Shahlaby, E. A., and Shnan, N. T. 2011. The use of organic and inorganic cultures in improving vegetative growth, yield characters and antioxidant activity of roselle plants (Hibiscus sabdariffa ). African Journal of Biotechnology 10: 1988-1996.
 3. Ahmadi, F., and Aminifard, M. H. 2017. Effects of foliar spraying humic acid on some morphological characteristics and flower yield of saffron (Crocus sativus). Journal of Saffron Research 6 (1): 17-26. (in Persian).
 4. Ali, K., Arif, M., Ullah, W., Ahmad, W., Khan, M., Ayeni, L., Amin, M., and Jehangir, M. 2015. Influence of organic and inorganic amendments on weeds density and chemical composition. Pakistan Journal of Weed Science Research 21: 47-57.
 5. Aminifard, M. H., Aroiee, H., Azizi, M., Nemati, H., and Jaafar Hawa, Z. E. 2012. The influence of compost on antioxidant activities and quality of hot pepper (Capsicum annuum ). National Congress on Medicinal Plants, Kish Island. Iran.
 6. Arvin, P. 2019. Study of different levels of nitrogen, phosphorus and potassium on physiological and morphological parameters and essential oils in savory plant (Satureja hortensis). Journal of Plant Research 32 (2): 260-279. (in Persian).
 7. Ayyobi, H., Olfati, J. A., and Peyvast, G. A. 2014. The effects of cow manure vermicompost and municipal solid waste compost on peppermint (Mentha piperita) in Torbat-e-Jam and Rasht regions of Iran. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 3 (4): 147-153. https://doi.org/10.1007/s40093-014-0077-8.
 8. Azeez, J. O., Van Averbeke, W., and Okorogbona, A. O. M. 2010. Differential responses in yield of pumpkin (Cucurbita maxima ) and nightshade (Solanum retroflexum Dun.) to the application of three animal manures. Bioresource Technology 101: 2499-2505. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.10.095.
 9. Behdarvand, P., Chinchanikar, G., and Dhumal, K. 2012. Influences of different nitrogen levels on competition between spring wheat (Triticum aestivum ) and wild mustard (Sinapis arvensis L.). Journal of Agricultural Science 4 (12): 134-139. DOI: 10.5539/jas.v4n12p134.
 10. Bronick, E. J., and Lai, R. 2005. Soil structure and management: A review. Geoderma 124: 3-22. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2004.03.005.
 11. Burits, M., and Bucar, F. 2000. Antioxidant activity of Nigella sativa essential oil. Phytotherapy Research 14 (5): 323-328. https://doi.org/10.1002/1099-1573(200008)14:5<323::AID-PTR621>3.0.CO;2-Q.
 12. Chalchat, J. C., and Ozcan, M. M. 2008. Comparative essential oil composition of flowers, leaves and stems of basil (Ocimum basilicum ) used as herb. Food Chemistry 110: 501-503. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.02.018.
 13. Chang, C., Yang, M., Wen, H., and Chern, J. 2002. Estimation of total flavonoid content in propolis by two complementary colorimetric methods. Journal of Food Drug Analysis 10: 178-182. https://doi.org/10.38212/2224-6614.2748.
 14. Charbandi, S., Zaefarian, F., Akbarpour, V., and Kaveh, M. 2022. Reaction of sweet basil (Ocimum bacilicum) to different fertilizing system in an agroecosystem. Journal of Horticultural Science 35 (4): 535-547.
 15. Daur, I., and Bakhashwain, A. A. 2013. Effect of humic asid on growth and quality of maize fodder production. Pakistan Journal of Botany 45: 21-25.
 16. Davis, A., and Liebman, M. 2001. Nitrogen source influences wild mustard growth and competitive effect on sweet corn. Weed Science 49: 558-566. https://doi.org/10.1614/0043-1745(2001)049[0558:NSIWMG]2.0.CO;2.
 17. Dehghanian, H., and Nasrollahzadeh, H. 2014. Effect of plant density and weed interference on morphological characteristics and yield of corn (Zea mays ). International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research 2: 2225-2229.
 18. Delfih, M. R., Modarres Sanavi, A. M., and Farhoudi, R. 2015. Effect of different nitrogen nutritional systems on yield and competition ability of fennel (Foeniculum vulgare) against mallow (Malva spp.). Iranian Journal of Weed Research 7 (2): 71-86. (in Persian).
 19. Dolatabadi, A., Masoud Sinaki, J., Abbaspour, H., and Ebadi, A. 2011. Effect of manure and foliar application of humic acid on morphological and physiological traits of wheat. Plant Ecophysiology 3 (6): 28-38. (in Persian).
 20. Efthimiadou, Α., Froud-Williams, R., Eleftherochorinos, I., Karkanis, A., and Bilalis, D. 2012. Effects of organic and inorganic amendments on weed management in sweet maize. International Journal of Plant Production 6 (3): 291-308.
 21. El-Nemr, M. A., El-Desuki, M., El-Bassiony, A. M., and Fawzy, Z. F. 2012. Response of growth and yield of cucumber plants (Cucumis sativus ) to different foliar applications of humic acid and biostimulators. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 6: 630-637.
 22. El-Sherbeny, S. E., Hendawy, S. F., Youssef, A. A., Naguib, N. Y., and Hussein, M. S. 2012. Response of turnip (Brassica rapa) plants to minerals or organic fertilizers treatments. Journal of Applied Sciences Research 8: 628-634.
 23. Emad, M. 2008. Identification of Medicinal, Industrial, Forest and the Pasture Plants, and their Use Cases. Volume I, Publications Rural Development. Serdang 43400 Selangor Darul Ehsan Malaysia.
 24. Emami Bistgani, Z., Siadat, S. A., Bakhshandeh, A., and Ghasemi Pirbaloti, A. Effects of chemical and organic fertilizers and chitosan on physiological traits and phenolic compound amounts in thyme (Thymus deanensis Celak) in Shahrekord region. Journal of Crop Production Research 7 (1): 11-26. (in Persian).
 25. Farahani, H. A., Valadabadi, A., and Rahmani, N. 2008. Effects of nitrogen on oil yield and its component of calendula (Calendula officinalis) in drought stress conditions. Africa J. Trad, Complement Altern med, Abstracts of the World Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Cape Town November, 364p.
 26. Faramarzi, Sh., and Ahmadi, A. 2015. The evaluation of allelopathic effects of sunflower (Helianthus annuus) aquatic extract on enzyme activity of wild barley (Hordeum spontoneum L.) and barnyardgrass (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv) seedling. Applied Research of Plant Ecophysiology 2 (1): 81-90. (in Persian).
 27. Fathi A., Tahmasebi, A., and Teimoori, N. 2016. Effect of sowing date and weed interference on chickpea seed quantitative and traits in genotypes under dryland conditions. Iranian Journal of Dryland Agriculture 5 (2): 135-156. (in Persian).
 28. Gad El-Hak, S. H., Ahmed, A. M., and Moustafa, Y. M. M. 2012. Effect of foliar application with two antioxidants and humic acid on growth, yield and yield components of peas (Pisum sativum ). Journal of Horticultural Science and Ornamental Plants 4: 318-328. DOI: 10.5829/idosi.jhsop.2012.4.3.262.
 29. Gayathri, B., and Srinivasamurthy, C. A. 2016. Effect of different levels and sources of humic acid extracted from organic wastes on soil properties, growth, yield and nutrient uptake by maize. Mysore Journal of Agricultural Sciences 50 (2): 463-468.
 30. Ghalambaz, S., Aynehband, A., and Moezzi, A. A. 2013. Evaluation of relation between weed population and nitrogen use efficiency in wheat as affected by integrated fertilizer management. Agroecology 5 (4): 473-482. (in Persian).
 31. Ghorbanali, M., Saadatmand, L., and Nikan, M. 2011. The effects of natural habitat on polyphenol flavonoids, anthocyanin and its related antioxidant activity in Silverberry. The first national conference on modern topics in agriculture, Islamic Azad University Saveh. (in Persian).
 32. Gity, S., and Raoofy, M. 2017. Yield, essential oil and some morphological characteristics of peppermint (Mentha piperita) influenced by hand weeding and plant density. Agricultural Science and Sustainable Production 27 (1): 14-23.
 33. Gulser, F., Sonmez, F., and Boysan, S. 2010. Effects of calcium nitrate and humic acid on pepper seed ling growth under saline condition. Journal of Environmental Biology 31 (5): 873-876.
 34. Herms, D. A., and Mattson, W. J. 1992. The dilemma of plants to grow or defend. The Quarterly Review of Biology 67: 283-335. https://doi.org/10.1086/417659.
 35. Heshmatnia, M., and Armin, M. 2016. Effects of weed interference duration on yield and yield components of chickpea (Cicer arietinum) in two different production system. Journal of Crop Production 9 (1): 25-47: (in Persian).
 36. Huggins, D. R., and Pan, W. L. 2003. Key indicators for assessing nitrogen use efficiency in cereal-based agroecosystems. Journal of Crop Production 8 (1-2): 157-186. https://doi.org/10.1300/J144v08n01_07.
 37. Hussain, Z., Marwat, K. B., Cardina, J., and Khan, I. A. 2014. Xanthium strumarium impact on corn yield and yield components. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 38: 39-46.
 38. Heidarzadeh, S., and Jalilian, J. 2020. The effect of fertilizers and cover crops on alfalfa control and some quality characteristics of safflower (Carthamus tinctorius). Iranian Journal of Field Crop Science 51 (2): 105-120. (in Persian). DOI: 22059/IJFCS.2019.223288.654231.
 39. Kavurmaci, Z., Karadavut, U., Kokten, K., and Bakoglu, A. 2010. Determining critical period of weed-crop competition in faba bean (Vicia faba). International Journal of Agriculture and Biology 12: 318-320.
 40. Khan, M. A., Sharmaand, V., and Shukla, R. K. 2016. Response of sunflower (Helianthus annuus) to organic manure and biofertilizer under different levels of mycorrhiza and sulphur in comparison with inorganic fertilizer. Journal of Crop and Weed 12 (1): 81-86.
 41. Khorramdel, S., Rezvani Moghaddam, P., Asadi, Gh. A., Seyyedi, S. M., and Azizi, H. 2015. Effects of different levels of animal manure and bulb weights on yield and yield components of caraway (Bunium persicum). Plant Production Research 22 (4): 133-155. (in Persian).
 42. Lorenzo, P., Palomera-Pe´rez, A., Reigosa, M. J., and Gonzal, L. 2011. Allelopathic interference of invasive Acacia dealbata on the physiological parameters of native understory species. Plant Ecology 212: 403-411. https://doi.org/10.1007/s11258-010-9831-9.
 43. Mckey, D. 1979. The distribution of secondary compounds within plants. In: Rosenthal G.A., Janzen D.H., editors, Herbivores: their interaction with secondary plant metabolites. New York: Academic Press.
 44. Mullera, V., Lankesa, C., Zimmermannb, B. F., Nogaa, G., and Hunschea, M. 2013. Centelloside accumulation in leaves of Centella asiatica is determined by resource partitioning between primary and secondary metabolism while influenced by supply levels of either nitrogen, phosphorus or potassium. Journal of Plant Physiology 170: 1165-1175. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2013.03.010.
 45. Najafpour Navaei, M., and Shariat, A. 2017. A study on ionomic indices of Zataria multiflora: an iranian native medicinal plant. Medicinal and Aromatic Plants 33 (5): 812-819. (in Persian).
 46. Nguyen, P. M., Kwee, E. M., and Niemeyer, E. D. 2010. Potassium rate alters the antioxidant capacity and phenolic concentration of basil (Ocimum basilicum) leaves. Food Chemistry 123 (4): 1235-1241. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.05.092.
 47. Nourihoseini, M., Khorassani, R., Astaraei, A. R., Rezvani Moghadam, P., and Zabihi, H. R. 2016. Effect of different fertilizer resources and humic acid on some morphological criteria, yield and antioxidant activity of black zira seed (Bunium persicum Boiss). Applied Field Crops Research 29 (4): 87-104. (in Persian). DOI:22092/AJ.2017.110251.1150.
 48. Omidbaigi, R. 2000. Production and processing of medicinal plants, Volume 3. Astan Quds Razavi.
 49. Oracz, K., Bailly, C., Gniazdowska, A., Côme, D., Corbineau, D., and Bogatek, R. 2007. Induction of oxidative stress by sunflower phytotoxins in germinating mustard seeds. Journal of Chemical Ecology 33: 251-264. https://doi.org/10.1007/s10886-006-9222-9.
 50. Peterson, D. M., Emmons, C. L., and Hibbs, A. 2001. Phenolic antioxidant activity in pearling fractions of oat groats. Cereal Science 33 (1): 97-103. https://doi.org/10.1006/jcrs.2000.0347.
 51. Pirasteh Anosheh, H., Emam, Y., and Jamali Ramin, F. 2010. Comparative effect of biofertilizers with chemical fertilizers on sunflower (Helianthus annuus) growth, yield and oil percentage in different drought stress levels. Agroecology 2 (3): 492-501. (in Persian).
 52. Rahbarian, P. 2014. Effects of manure on growth medical plant in dragonhead (Dracocephalum moldavica). European Journal of Experimental Biology 4 (2): 357-360.
 53. Rajpar, I., Bhatti, M. B., Zia-Ul, H., Shah, A. N., and Tunio, S. D. 2011. Humic asid improves growth, yield and oil content of brassica compestris . Pakistan Journal of Agricultural Engineering and Veterinary Sciences 27: 125-133.
 54. Sadegh, M., Zaefarian, F., Akbarpour, V., and Emadi, M. 2019. Effect of fertilizer sources on physiological and biochemical traits of rosemary (Rosmarinus officinalis) in competition with weeds. Journal of Plant Production Research 25 (4): 67-84 (in Persian). DOI: 10.22069/JOPP.2018.14131.2268.
 55. Sahoo, S. 2001. Conservation and utilization of medicinal and aomatic plants. Allied publishers, New Delhi, p 423.
 56. Salimi, H., Attari, A. R., and Rahimian Mashhadi, H. 2006. Determination of critical period of weed control in cotton fields (Gossypium herbaceum). Journal of Applied Entomology and Phytopathology 74 (1): 47-64. (in Persian).
 57. Santos, O. S. N., Teixeira, M. B., Queiroz, L. M., Fadigas, F. S., Silva Paz, V. P., Silva, A. J., and Kiperstok, A. 2016. Accumulation of NPK and development of bermuda grass irrigated with human urine. Revista Brasileira de Agroecologia 11 (3): 164-171.
 58. Sebastiano, D., Roberto, T., Ersilio, D., and Arturo, A. 2005. Effect of foliar application of N and humic acids on growth and yield of durum wheat. Journal of Agriculture Research 25: 183-191.
 59. Shizadi, F., Ardakani, M. R., and Asadi Rahmani, H. 2014. Investigation of the effect of vermicompost and biological fertilizers on some quantitative characteristics of basil (Ocimum bacilicum). Journal of Agroecology 6 (3): 542-551. (in Persian).
 60. Turan, M. A., Asik, B. B., Katkat, A. V., and Celik, H. 2011. The effects of soil-applied humic substances to the dry weight and mineral nutrient uptake of maize plants under soil salinity conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 39: 171-177. https://doi.org/10.15835/nbha3915812.
 61. Valifard, M., Mohsenzadeh, S., Kholdebarin, B., and Rowshan, V. 2014. Effects of salt stress on volatile compounds, total phenolic content and antioxidant activities of Salvia mirzayanii. South African Journal of Botany 93: 92-97. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2014.04.002.
 62. Vojodi Mehrabani, L., Valizadeh Kamran, R., and Hassanpouraghdam, M. B. 2017. The effects of relative substitution of organic fertilizers on elementes content, some physiological traits and yield of Lepidium sativum. Agriculture Sciencs and Sustainable Production 27 (3): 63-72. (in Persian).
 63. Willis, J., and Hester, M. 2008. Evaluation of enhanced panicum amarum establishment through fragment plantings and humic acid amendment. Journal of Coastal Research 2: 263-268. https://doi.org/10.2112/06-0669.1.
 64. Yang, Y. H., Jiang, P. A., Ai, E. K., and Zhou, Y. Q. 2005. Effects of planting Medicago sativa on soil fertility. Arid Land Geography 28: 48-59.
 65. Yuan, T., Wang, J., Sun, X., Yan, J., Wang, Z., and Niu, J. 2017. Effect of combined application of humic acid and nitrogen fertilizer on nitrogen uptake, utilization and yield of winter wheat. Chinese Journal of Eco-Agriculture 3: 74-82.
CAPTCHA Image