[1]
پیرسته انوشهه., امامی. و سحرخیزم.ج. 2012. ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علفهرز یولاف وحشی. پژوهشهای زراعی ایران. 9, 1 (فوریه 2012), 95-102. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v9i1.10501.