[1]
شورم. و مندنیف. 1. اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن در شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در گلخانه. پژوهشهای زراعی ایران. 10, 1 (1), 133-142. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v10i1.14484.