[1]
احمدی آغ تپها., قنبریا., سیروس مهرع., سیاه سرب. و اصغری پورم. 2013. اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica. پژوهشهای زراعی ایران. 11, 1 (جولای 2013), 200-207. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v11i1.24130.