[1]
مختاریو., کوچکیع., نصیری محلاتیم. و جهانم. 2013. مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی. پژوهشهای زراعی ایران. 11, 3 (دسامبر 2013), 401_407. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v11i3.29695.