[1]
مختاری و., کوچکی ع., نصیری محلاتی م. و جهان م. 2013. مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی. پژوهشهای زراعی ایران. 11, 3 (دسامبر 2013), 401_407. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v11i3.29695.