[1]
زارع ابیانهح. و بیات ورکشیم. 2014. بررسی آماری روند بلند مدت سه متغیر عملکرد، تولید و سطح زیرکشت سالانه هفده محصول زراعی خراسان رضوی. پژوهشهای زراعی ایران. 12, 3 (دسامبر 2014), 403-416. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v12i3.42216.