[1]
احمدی داناف., غیبیم., اردکانیم. و پاکنژادف. 2016. ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن. پژوهشهای زراعی ایران. 15, 3 (اکتبر 2016), 536-545. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v15i3.45990.