[1]
رضوانی مقدمپ., امیریم. و احیاییح. 2015. اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.). پژوهشهای زراعی ایران. 13, 1 (جولای 2015), 34-42. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v13i1.48314.